Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een dienst te bestellen, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, heeft begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en de infrastructuur ervan, en de software van de website (de ‘service’) zijn eigendom van en/of worden beheerd en u aangeboden door Firm24 en haar partner Bizniz Media (‘Firm24 B.V.’, ‘Firm24’, ‘Ikwordzzper.nl’, Bizniz Media,‘wij’, ‘we’ ‘ons’ of ‘onze’) en worden alleen aangeboden voor uw gebruik op onderstaande voorwaarden.

 1. Reikwijdte van onze dienst

Via deze website bieden wij een online platform waarop wij namens onze vaste dienstverlenende partners (zoals banken, kredietbeoordelaars, advocaten-, notaris-, trust-, belasting- en accountantskantoren) zakelijke diensten aanbieden, al dan niet tegen vaste vergoeding, en waar bezoekers van de website deze diensten kunnen bestellen met dien verstande dat ten aanzien van de notariële dienstverlening het bepaalde in hoofdstuk 6 geldt. Als u een concrete dienst via ons bestelt, gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met een of meer van onze – bij die desbetreffende dienst(en) behorende – vaste dienstverlenende partners (hierna: opdracht). Vanaf het moment dat u een dienst online heeft besteld zullen wij uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de dienstverlenende partner(s). Wij sturen de gegevens van uw bestelling naar de desbetreffende partner(s) en wij sturen u een bevestigingsmail van de opdracht namens en ten behoeve van de dienstverlenende partner(s). In deze opdrachtbevestigingsmail staat vermeld of nadere invulling van de parameters van de opdracht nodig is met het doel de opdracht meer tailormade te maken om latere onverwachte additionele kosten voor u te voorkomen. Mocht een nadere invulling van de opdracht nodig zijn, dan nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om de juiste parameters van de af te nemen dienst(en) en de bijbehorende vaste vergoeding definitief te bepalen. In dat geval sturen wij u namens een van de uitvoerende dienstverleners een nader ingevulde definitieve opdrachtbevestiging (en de algemene voorwaarden en bij doorlopende diensten een bijbehorend machtigingsformulier) ter ondertekening.

Ten aanzien van de juridische en notariële dienstverlening die door een jurist of door een notaris tegen een bepaald (vast)tarief op een van de online platforms van ons. aan bezoekers wordt aangeboden, onder andere op het gebied van ondernemings-, vastgoed- en arbeidsrecht, geldt dat na betaling van het overeengekomen bedrag, wij uw gegevens toezenden aan de jurist of notaris. Voor wat betreft de notaris geldt dat op die gegevens de geheimhoudingsplicht tussen notaris en cliënt van toepassing is, waarbij wij betrokken zijn als aanbrenger. De jurist of notaris zal een zogenoemde conflict check uitvoeren. Blijkt uit de conflict check dat de jurist of de notaris de gevraagde dienst niet kan leveren, dan wordt het betaalde bedrag per ommegaande teruggestort en zullen wij de bezoeker daarover berichten. Mocht de klant na betaling zelf kiezen voor het alsnog niet laten uitvoeren van de uitgekozen dienst via een van de online platforms van ons, dan wordt slechts een gedeelte – afhankelijk van de reeds verrichte inspanningen (maximaal 50%) – van het oorspronkelijk betaalde bedrag per ommegaande teruggestort. De informatie die wij vrijgeven bij het online aanbod van diensten is gebaseerd op de informatie die onze dienstverlenende partners ons verschaffen. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van de diensten, maar wij zullen de door onze dienstverlenende partners aangeleverde informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Onze website is geen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van enige dienst die beschikbaar wordt gesteld.

 1. Reikwijdte van de service van onze partner(s)

De op de website te bestellen diensten worden door onze dienstverlenende partners uitgevoerd met inachtneming van geldende (inter)nationale wet- en regelgeving. Zij zijn nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is.

Totstandkoming van de opdracht bij onze dienstverlenende partner(s)

Ten aanzien van de administratieve, adviserende en juridische dienstverlening zoals geleverd door één van onze uitvoerende partners geldt dat de opdracht tot stand komt nadat de algemene voorwaarden van de desbetreffende uitvoerende partner zijn geaccepteerd en een opdrachtbevestiging (inclusief factuur en/of machtigingsformulier) aan de bezoeker heeft toegezonden en ondertekend retour heeft ontvangen.

Ten aanzien van de notariële dienstverlening zoals geleverd door de aangesloten notariskantoren geldt dat de opdracht tot stand komt nadat betaling heeft plaatsgevonden op de platforms van ons en nadat de toegewezen notaris de opdracht heeft geaccepteerd. U ontvangt van de acceptatie van de opdracht geen bericht. U ontvangt alleen bericht indien de opdracht niet wordt geaccepteerd.

Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dienen onze partners een potentiële opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren alvorens zij met de uitvoering van de opdracht kunnen beginnen. Verificatie van de door de potentiële opdrachtgever verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie en voor opdrachtgevers die zijn opgericht naar buitenlands recht op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners. Zij kunnen uw medewerking vragen ten aanzien van de identificatie en de verificatie. De beoordeling of de identificatie en de verificatie geschiedt overeenkomstig de wet geschiedt door en is voorbehouden aan onze partner(s).

Verplichtingen van de opdrachtgever

U dient alle gegevens en bescheiden, die wij of onze partners nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door ons en onze partners gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking te stellen.

U dient ons en onze partners in dat kader onverwijld te informeren over (wijzigingen in) uw juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe u behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin u deelneemt of waarvan u onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en van overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, teneinde ons en onze partners in staat te stellen ons aan de van toepassing zijnde onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.

U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van de werkzaamheden van ons en onze partners neemt of wilt nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in uw onderneming.

U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons en onze partners ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.

Uitvoering van de opdracht

Alle werkzaamheden die door ons en onze partners worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.

Onze partners bepalen de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd en nemen daarbij de door u kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

Onze partners kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien u hiervoor vooraf toestemming heeft verleend of deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.

Onze partners houden ter zake van de opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar hun oordeel relevante stukken, dat hun eigendom blijft. Bij de uitvoering van de opdracht worden wij niet geacht over informatie te beschikken uit andere opdrachten die wij of onze partners voor u hebben verricht dan wel thans voor u verrichten.

Voor wat betreft de dienstverlening door de notaris vindt deze plaats onder toepassing van zijn geheimhoudingsplicht, ook jegens ons.

Teneinde de klant 24/7 online inzicht te geven in de output van de afgenomen diensten via ons zijn wij gerechtigd door de uitvoerende partners gegenereerde informatie van de klant (opgemaakte belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages, notariële akten, Kamer van Koophandel uittreksel, juridische documenten etc.) beschikbaar te stellen in de persoonlijke gebruikersomgeving van de klant op een van de online platforms van ons.

Voorwaarden van onze partners

Als u een opdracht verstrekt aan een dienstverlenende partner, gaat u akkoord en stemt u in met de relevante algemene voorwaarden en disclaimers van de betreffende dienstverlenende partner en met elke bijkomende (leverings)voorwaarden van die dienstverlenende partner die betrekking kunnen hebben op uw opdracht, inclusief geleverde diensten en/of producten die door de dienstverlenende partner worden geboden (de algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van de dienstverlenende partner zijn verkrijgbaar bij de betreffende dienstverlenende partner). De algemene voorwaarden van al onze partners zijn beschikbaar via hun eigen website en de voorwaarden van de gecontracteerde partner zijn tevens opgenomen bij de opdrachtbevestiging. Gelieve voordat u akkoord gaat met de opdracht deze voorwaarden aandachtig door te nemen.

Indien de bezoeker kiest voor het afnemen van een juridische of notariële dienst accepteert de bezoeker de algemene voorwaarden van ons, met dien verstande dat  bij strijd tussen deze voorwaarden en de regelgeving voortvloeiende uit en gebaseerd op de Wet op het Notarisambt de regelgeving voortvloeiende en gebaseerd op de Wet op het Notarisambt prevaleert.

 1. Honorarium

De vaste prijzen op onze website zijn zeer concurrerend. Alle prijzen en tarieven op de website worden getoond exclusief btw en alle andere belastingen, behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de opdrachtbevestigingsmail. Bij het online aanbod van een doorlopende opdracht hebben de genoemde prijzen veelal betrekking op verrichte diensten binnen een bepaalde periode. Bij prijsafspraken voor diensten langer dan een jaar geldt dat het afgesproken periodieke bedrag jaarlijks kan worden gecorrigeerd. Dit gebeurt in overleg met de afnemer van de opdracht.Met het doel de opdracht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw specifieke business wijken bedragen en voorwaarden in de per email toegezonden opdrachtbevestiging (door ons of door een van haar uitvoerende partners) volgend op een online bestelling soms af van de op de website genoemde bedragen en voorwaarden.

Anders dan de meeste andere partijen rekenen wij online vaste prijzen voor concreet aangeboden zakelijke diensten. Ook als op de website bij een aangeboden dienst geen vaste prijs staat genoemd, vragen wij onze dienstverlenende partner(s) van tevoren een vaste prijs voor de af te nemen dienst(en) kenbaar te maken, zodat u niet het risico loopt achteraf onaangenaam verrast te worden. Slechts in uitzonderingsgevallen is het voor onze vaste partners niet mogelijk vooraf een vaste prijs vast te stellen voor de gewenste dienst (denk aan een gerechtelijke procedure). In dergelijke gevallen zal het bedrag voor de gewenste dienst worden gebaseerd op het vaste uurtarief x een schatting van het aantal benodigde uren. Overigens trachten wij zelfs in dergelijke gevallen uw onzekerheid over de hoogte van de vergoeding te beperken door met u een vaste vergoeding per dienstverlenende fase af te spreken. Bij strijd tussen deze voorwaarden en de regelgeving voortvloeiende uit en gebaseerd op de Wet op het Notarisambt prevaleert de regelgeving voortvloeiende en gebaseerd op de Wet op het Notarisambt.

Duidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

 1. Betaling en gratis service

Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, verzorgen wij namens de dienstverlenende partners de facturatie met betrekking tot de door u bestelde diensten. Wij zijn namens de dienstverlenende partners gerechtigd de voldoening van de vergoeding voor de bestelde diensten rechtens af te dwingen en eventuele kosten voor het niet (rechtstreeks) voldoen van de vergoeding aan ons op u te verhalen. Zodoende zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen, voor uw rekening. Teneinde aanvullende incassokosten te voorkomen raden wij u aan de vergoeding voor de bestelde diensten – zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging – te voldoen aan ons, dus niet aan de afzonderlijke dienstverlenende partner(s).

Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting niet op. Alle betalingen voor doorlopende diensten zullen op de eerste van de maand als automatische incasso worden afgeschreven.

Indien de bezoeker kiest voor het afnemen van een juridische of notariële dienst geschiedt betaling voordat de opdracht is aangevangen.

Indien uw financiële positie en/of uw betalingsgedrag naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van u te verlangen, dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan ons.

Wij zijn niet betrokken bij – en dus ook niet verantwoordelijk voor – de bestelling en de facturatie van eventuele diensten, die buiten ons om door onze vaste dienstverlenende partners worden aangeboden en/of verricht.

Wij bieden de bestel- en facturatieservice gratis aan. In tegenstelling tot vele andere partijen brengen wij u geen kosten in rekening voor onze diensten en rekenen wij geen extra kosten bovenop de op de website gehanteerde prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of is overeengekomen.

 1. Bankbetaling en machtiging

Op het moment van uw online bestelling van een dienst geeft u uw bank online opdracht tot betaling van de daarbij behorende vergoeding (per iDEAL, Paypall of enige andere online payment provider). In het geval van een doorlopende opdracht nemen wij contact met u op, zodat de parameters van de opdracht nader worden ingevuld en opvolgend een definitieve opdrachtbevestiging en een machtigingsformulier worden ondertekend. Na ontvangst van uw betaling of van het ondertekende machtigingsformulier brengen wij de desbetreffende dienstverlenende partner(s) op de hoogte, zodat de gewenste dienst(en) overeenkomstig de ondertekende opdrachtbevestiging kan/kunnen worden verricht.

Indien van toepassing en beschikbaar, bieden wij de mogelijkheid opdrachten rechtstreeks aan ons te betalen tijdens het verstrekken van de opdracht tot dienstverlening door middel van een veilige online betaling (voor zover uw bank dit aanbiedt en ondersteunt). De betaling wordt op een veilige manier door ons in behandeling genomen en uitgevoerd, en betreft een betaling van uw bankrekening rechtstreeks naar onze bankrekening of een bankrekening van één van online payment providers

 1. Klachten

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

Klachten als hiervóór bedoeld, schorten uw betalingsverplichting niet op. U bent in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door u reeds betaalde honorarium. Voor de notariële dienstverlening gelden in afwijking van het vorenstaande de in de Wet op het Notarisambt en de in de notariële beroepsregels geldende bepalingen.

 1. Leveringstermijnen

Als u een vooruitbetaling verschuldigd bent of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door ons is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld.

De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

De termijnen voor het uitvoeren voor een juridische of juridische dienst zoals vermeld op onze website gaan in op het moment van het volledig en correct aanleveren van de informatie teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren. De termijnen, zoals vermeld op de websites, zijn in werkdagen.

De opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door u wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij onze partners de opdracht ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een aan hen na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn tot maximaal drie maanden na betaling. Indien de opdracht eindigt voordat die is voltooid, bent u het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van u zijn verricht. Indien echter de klant de gewenste dienst niet heeft afgenomen in de drie maanden volgend op de betaling daarvan, dient na die drie maanden de betaling als vergoeding voor de door ons verrichte inspanningen en vervalt daarmee het recht van de klant op het oorspronkelijk betaalde bedrag. Het reeds betaalde maandelijkse honorarium voor doorlopende diensten zijn in het geheel niet terugvorderbaar.

Partijen kunnen de opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen.

 1. Tussentijdse wijziging van de opdracht

Partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk wijzigen met inachtneming van een redelijke wijzigingstermijn. Bij wijziging van een opdracht die nog niet geheel is uitgevoerd zijn wij gerechtigd de eerder overeengekomen vergoeding aan te passen aan vergoedingbepalende factoren (lonen en/of prijzen).

Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige wijziging van de opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de wijziging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen.

In het geval dat een klant voor een notariële oprichting wenst af te wijken van de standaardmodelakte zoals aangeboden op de online platforms van ons (bijv. aanpassing van stemrecht, aanpassing van winstrecht, toetreding van RvC of RvA), wordt vooraf een aanvullend bedrag in rekening gebracht. Indien de klant reeds heeft betaald voor de oprichting conform de standaardmodelakte en hij niet akkoord gaat met het vooraf afgestemde aanvullende bedrag voor de gewenste aanpassingen in de standaardmodelakte, wordt slechts een gedeelte – afhankelijk van de reeds verrichte inspanningen (maximaal 50%) – van het oorspronkelijk betaalde bedrag per ommegaande teruggestort.

Een klant kan door de notaris kosteloos eenmalig correcties laten doorvoeren ten aanzien van de opgestelde finale conceptakte indien deze betrekking hebben op het doel van de onderneming, en/of gegevens die tijdens het invulproces zijn ingegeven door de klant Mocht een klant na deze eenmalige correctieronde nogmaals wijzigingen wensen door te voeren op de finale conceptoprichtingsakte, dan wordt voorafgaand aan het doorvoeren van de nieuwe correcties een vergoeding voor de notaris op basis van zijn standaardtarief bij de klant in rekening gebracht.

 1. Verdere correspondentie

Met een online bestelling stemt u ermee in dat u

 1. een e-mail toegezonden kunt krijgen met informatie en aanbiedingen die relevant zijn voor de dienst waarin u interesse heeft getoond, en
 2. een e-mail toegezonden kunt krijgen tijdens of kort na het verrichten van de dienst waarin u wordt uitgenodigd om een evaluatieter beoordeling van de dienst in te vullen.

Afgezien van de bevestigingsmail waarmee de opdracht wordt bevestigd, e-mails met relevante informatie over aanpassingen en annuleringen, inclusief herinneringsmails wanneer u een opdrachtbevestiging niet heeft afgerond, communicatie van ons of de dienstverlenende partner over uw opdrachtbevestiging, de uitnodiging voor evaluatie en e-mails waar u zich actief voor heeft aangemeld, zullen wij u geen andere (gevraagde of ongevraagde) mededelingen, e-mails of correspondentie sturen, behalve als u daar specifiek mee heeft ingestemd.

 1. Evaluatie

Wij kunnen u verzoeken om een online evaluatie op onze website met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van dienstverlener, en kan (b) door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt (bv. voor marketing, reclame of verbetering van onze service) op onze website of soortgelijke platforms voor sociale media, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt worden door of beheerd worden door ons.

 1. Disclaimer

Wij zullen onze werkzaamheden naar ons beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk zijn. Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van bestelling zoals uiteengezet in de opdrachtbevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor:

 1. welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook,
 2. welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de diensten die via onze website beschikbaar zijn,
 3. de diensten of de producten die de dienstverlenende partner aanbiedt,
 4. welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze websites en gratis diensten, of
 5. welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de dienstverlenende partners (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

Wordt de opdracht door onze partners uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

U vrijwaart ons en onze partners van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid en tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door onze partners of door deze partners voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde andere contractspartijen. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdracht is bepaald, worden door ons en onze partners geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

Voor zover in de opdracht niet anders is bepaald, vervallen uw vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ons in ieder geval na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 1. Contractoverneming en vrijwaring

Het is u niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te dragen aan derden, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaan. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. U verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de opdracht en deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht en de algemene voorwaarden.

U vrijwaart ons en onze partners ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring is niet van toepassing voor opdrachten tot de wettelijke accountantscontrole van de jaarrekening of tot de notariële beroepsuitoefening.. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van ons en derden, waaronder begrepen onze dienstverlenende partners, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

 1. Internetgebruik

Partijen kunnen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan – maken in onze contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 1. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder deze opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

 1. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan op enige bepaling van de opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 1. Nawerking

De bepalingen van deze opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 1. Strijdige clausules/voorrang

In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst van opdracht (de opdrachtbevestiging) onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de opdrachtbevestiging kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 1. Intellectueel eigendom

Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

 1. Privacy en cookies

Wij nemen hoge ethische richtlijnen in acht en respecteren uw privacy. Uw naam, e-mailadres en overige ingevulde gegevens – benodigd voor het bepalen van de concrete opdracht en voor het opmaken van de opdrachtbevestiging bij de dienstverlenende partner naar uw keuze – worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook. Wij behouden ons echter het recht voor uw persoonlijke gegevens door te geven aan onze vaste partners (waaronder onze werknemers en de werknemers van onze partners, en onze betrouwbare agenten en vertegenwoordigers die met toestemming van ons toegang hebben tot deze informatie, en die kennis moeten hebben of toegang nodig hebben tot deze informatie om onze diensten te kunnen leveren (waaronder klantenservices en interne onderzoekdiensten (audit/compliance)) ten gunste van u als klant.

Indien u een gratis product bij ons afneemt stemt u er mee in dat uw gegevens voor commerciele doeleinden gebruikt kunnen worden door onze partners. Hiervoor kunt u  zich te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Wij delen alleen de contactgegevens welke u heeft gebruikt bij aanmelding (Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats) en de door de u geselecteerde producten. Inhoudelijke gegevens uit documenten / contracten of producten worden nooit met derden gedeeld tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies met het doel om de bezoekers van onze website een optimaal gebruiksgemak te bieden, waarbij de website zich automatisch aanpast naar de behoeften en wensen van de bezoeker. Voor meer informatie kunt u onze Privacyvoorwaarden en cookie-beleid lezen.

 1. Diversen

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van ons, de leveranciers en de providers.

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Nederlandse versie en een vertaling hiervan geldt de Nederlandse versie als de definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Nederlandse versie van de voorwaarden is beschikbaar op onze website. Op schriftelijk verzoek kan de Nederlandse versie u worden toegezonden.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • U, uw, klant of opdrachtgever: de bezoeker van zzpmodelovereenkomsten.nl, ikwordzzper.nl, legalthings.net, www.firm24.com, www.24admin.nl, www.legal24.nl, www.onlineflexbvoprichten.nl  en/of de partij voor wie de opdracht wordt verricht.
 • ‘Bizniz Media, Firm24 B.V.’, ‘Firm24’, ‘Online Flex BV’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’: degene(n) van de hierna te noemen rechtspersonen, via wie de opdracht is verleend: Firm24 B.V. en Bizniz Media
 • Onze (vaste / dienstverlenende) partner(s): Veldhuizen Beens van de Castel Notarissen N.V. / Matzinger Eversdijk Notarissen B.V. / Holdinga Matthijssen Kraak B.V. / Hekkelman Notarissen/ De Haan advocaten & notarissen / Pigmans Ras Janssen Notarissen / Linders Notarissen / Hekkelman Advocaten & Notarissen / Lint Notarissen Locus-NL / N-Tree B.V. , / Online Flex B.V. / 24 Admin / 24 Advisory / Legal24 / ARAG
 • Opdracht: de mondelinge, schriftelijke of gescande overeenkomst, waarbij onze partners zich verbinden jegens u werkzaamheden te verrichten.
 1. Over Firm24 B.V. en Bizniz Media

Al onze diensten worden verleend door Firm24 B.V., een particuliere vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met een kantoor aan de Herikerbergweg 284, 1101 CT, Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam (58579532),  btw-registratienummer is NL853097136B01, in samenwerking met Bizniz Media NL821986193B01, Raadhuisplein 17, 1693EA, Wevershoof.

Laatste wijziging: 21-4-2015